• DTMB : 264 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 50 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 60 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 359 triệu Thỏa thuận

 • DTMB : 131.15 m²

 • Hướng : Đông Nam

 • Giá : 4 tỷ 200 Thỏa thuận

 • DTMB : 84 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 3 tỷ 750 Thỏa thuận

 • DTMB : 1080 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 15 tỷ Thỏa thuận

 • DTMB : 80 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 10 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 65 m²

 • Hướng : Tây + Bắc + Nam

 • Giá : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 52 - 55 m²

 • Hướng : Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam

 • Giá : 1 tỷ 270 - 1 tỷ 290 Thỏa thuận

 • DTMB : 50 m²

 • Hướng : Đông + Đông Bắc

 • Giá : 1 tỷ 050-1 tỷ 150 Thỏa thuận

 • DTMB : 29 m²

 • Hướng : Tây

 • Giá : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây Nam + Đông Bắc

 • Giá : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 5 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 40 m²

 • Hướng : Tây ghé Bắc

 • Giá : 1 tỷ 400 Thỏa thuận

 • DTMB : 83 m²

 • Hướng : Tây Nam

 • Giá : 3 tỷ 400 Thỏa thuận

 • DTMB : 40.8 m²

 • Hướng : Nam

 • Giá : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

 • DTMB : 72 m²

 • Hướng : Tây Bắc

 • Giá : 3 tỷ 800 Thỏa thuận

 • DTMB : 77.4 m²

 • Hướng : Bắc ghé tây

 • Giá : 34,5 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 150 m²

 • Hướng : Bắc

 • Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

 • DTMB : 538 m²

 • Hướng : Tây Nam + Tây Bắc

 • Giá : 20 triệu/m2 Thỏa thuận

 • DTMB : 90 m²

 • Hướng : Đông

 • Giá : 11 tỷ Thỏa thuận
 • TIN VIP I
   :
  • 42.2 - 45.3 m²

   :
  • Tây Nam

   :  
  • 2 tỷ 300 - 2 tỷ 400 Thỏa thuận

   :
  • 48 m²

   :
  • Tây ghé Bắc

   :  
  • 1 tỷ 950 Thỏa thuận

   :
  • 72 m²

   :
  • Đông Nam

   :  
  • 2 tỷ 600 Thỏa thuận

   :
  • 46 - 50 m²

   :
  • Đông Bắc - Tây Bắc

   :  
  • 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

   :
  • 72.4 m²

   :
  • Đông Nam

   :  
  • 3 tỷ 500 Thỏa thuận

   :
  • 38 - 40 m²

   :
  • Tây Bắc + Bắc + Nam

   :  
  • 1 tỷ 200 - 1 tỷ 300 Thỏa thuận

   :
  • 75 thực tế là 120 m²

   :
  • Nam

   :  
  • 7,5 tỷ Thỏa thuận

  TIN VIP II
   :
  • 46 m²

   :
  • Tây Bắc

   :  
  • 2 tỷ 400 Thỏa thuận

   :
  • 56 m²

   :
  • Đông + Tây Bắc + Tây Nam

   :  
  • 4,7 triệu/m2 Thỏa thuận

   :
  • 42 m²

   :
  • Đông Bắc

   :  
  • 1 tỷ 800 Thỏa thuận

   :
  • 38 - 46 m²

   :
  • Tây Nam + Tây

   :  
  • 1 tỷ 100- 1 tỷ 400 Thỏa thuận

   :
  • 1462 m²

   :
  • Liên hệ chính chủ

   :  
  • 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

  --- BẤT ĐỘNG SẢN CẦN BÁN ---

  : 64 - 70 m²

  : Đông Nam + Đông Bắc

  : Liên hệ trực tiếp chủ đầu tư

  : 36 m²

  : Tây Nam

  : 860 triệu Thỏa thuận

  : 79 m²

  : Đông Bắc

  : 11 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Tây Bắc

  : 480 triệu - 580 triệu Thỏa thuận

  : 40.1 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 42.2 - 45.3 m²

  : Tây Nam

  : 2 tỷ 300 - 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 30 m²

  : Đông Bắc

  : 2 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 264 m²

  : Tây Nam

  : 50 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 48 m²

  : Tây ghé Bắc

  : 1 tỷ 950 Thỏa thuận

  : 131.15 m²

  : Đông Nam

  : 4 tỷ 200 Thỏa thuận

  : 85.5 m²

  : Đông Nam

  : 7 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 84 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Đông

  : 3 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 21.6 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 55.5 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 46 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 54 m²

  : Nam

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  : 30 m²

  : Tây Bắc

  : 585 triệu Thỏa thuận

  : 159 m²

  : Đông Nam

  : 26 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Đông Bắc

  : 1000USD/tháng Thỏa thuận

  : 58 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 600 Thỏa thuận

  : 124 m²

  : Tây Nam

  : 2 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Tây + Bắc + Nam

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 220 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Đông

  : 2 tỷ 980 Thỏa thuận

  : 46 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 80 m²

  : Đông ghé Bắc

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 66.4 m²

  : Tây Bắc

  : 11 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 40 - 42 m²

  : Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam

  : 1 tỷ 950 - 2 tỷ 150 Thỏa thuận

  : 46 - 50 m²

  : Đông Bắc - Tây Bắc

  : 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 57 m²

  : Tây Nam

  : 1 tỷ 280 Thỏa thuận

  : 63 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ Thỏa thuận

  : 160 m²

  : Đông

  : 5 tỷ 950 Thỏa thuận

  : 88 m²

  : Đông

  : 4 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 78 m²

  : Nam Ghé Đông

  : 3 tỷ 980 Thỏa thuận

  : 92 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 65 m²

  : Bắc

  : 5 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 37 m²

  : Đông Nam

  : 2 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 42 m²

  : Bắc

  : 3 tỷ 750 Thỏa thuận

  : 54 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 198 m²

  : Nam

  : 60 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Tây

  : 2 tỷ 700 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Bắc

  : 1 tỷ 550 Thỏa thuận

  : 52 - 55 m²

  : Tây Nam - Tây Bắc - Đông Nam

  : 1 tỷ 270 - 1 tỷ 290 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông + Đông Bắc

  : 1 tỷ 050-1 tỷ 150 Thỏa thuận

  : 50 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 72.4 m²

  : Đông Nam

  : 3 tỷ 500 Thỏa thuận

  : 38 - 40 m²

  : Tây Bắc + Bắc + Nam

  : 1 tỷ 200 - 1 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 29 m²

  : Tây

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 43 m²

  : Liên hệ chính chủ

  : 790 triệu Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây Nam + Đông Bắc

  : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 100 m²

  : Đông

  : 1 tỷ 550 Thỏa thuận

  : 94 m²

  : Tây Bắc

  : 25 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 40 m²

  : Tây ghé Bắc

  : 1 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 56 m²

  : Đông + Tây Bắc + Tây Nam

  : 4,7 triệu/m2 Thỏa thuận

  : 57 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ Thỏa thuận

  : 78 m²

  : Đông Nam

  : 35 triệu/tháng Thỏa thuận

  : 42 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 800 Thỏa thuận

  : 60 m²

  : Bắc

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 180 m²

  : Đông

  : 5 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 84 m²

  : Tây Bắc

  : 3 tỷ 350 Thỏa thuận

  : 35 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

  : 45 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 050 Thỏa thuận

  : 72 m²

  : Đông Nam

  : 5 tỷ Thỏa thuận

  : 79 m²

  : Tây Bắc

  : 2 tỷ 100 Thỏa thuận

  : 45.8 m²

  : Đông Nam

  : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  : 83 m²

  : Tây Nam

  : 3 tỷ 400 Thỏa thuận

  : 58.6 m²

  : Đông Bắc

  : 1 tỷ 450 Thỏa thuận

  TIN NỔI BẬT
  Bán NHà Số 2 Ngõ 2C Thảm Len, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 48 m²

  Giá : 660 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 1,052

  Sang Nhượng Quán Trà Sữa HEEKCAA Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá : 260 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 875

  Bán Lô Đất Thôn Kiều Trung, Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 1462 m²

  Giá : 3,3 triệu/m² Thỏa thuận

  Lượt xem : 766

  Bán Nhà Số 11/159 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 36 m²

  Giá : 1 tỷ 590 Thỏa thuận

  Lượt xem : 633

  Bán Nhà Số 9 Ngõ 40 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 1 tỷ 200 Thỏa thuận

  Lượt xem : 568

  Bán Nhà Số 431 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 75 thực tế là 120 m²

  Giá : 7,5 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 551

  Bán Nhà Mặt Đường Mương An Kim Hải, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 150 m²

  Giá : 1 tỷ 900 Thỏa thuận

  Lượt xem : 543

  Bán Lô Đất Số 139 Khu Nhà Ở Số 81 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 95.9 m²

  Giá : 54 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 481

  Bán Đất Mặt Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng.

  DTMB : 275,2 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 427

  Bán Nhà Số 21/200 Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 30 m²

  Giá : 585 triệu Thỏa thuận

  Lượt xem : 390

  Cho Thuê Shophouse Lô BH 04-03 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 15 triệu/tháng Thỏa thuận

  Lượt xem : 375

  Bán Nhà Ngõ 88 Chùa Nghèo, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 320 Thỏa thuận

  Lượt xem : 357

  Bán Nhà Mặt Đường Số 358 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 90 m²

  Giá : 11 tỷ Thỏa thuận

  Lượt xem : 313

  Bán Nhà Số 6/244 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 46 - 50 m²

  Giá : 1 tỷ 550 - 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  Lượt xem : 307

  Bán Nhà Số 8/12/164 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 45 m²

  Giá : 1 tỷ 050 Thỏa thuận

  Lượt xem : 303

  Bán Nhà Số 20/23 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 50 m²

  Giá : 1 tỷ 350 Thỏa thuận

  Lượt xem : 295

  Bán Căn Chung Cư Tòa M2A Lô 27 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 60 m²

  Giá : 1 tỷ 220 Thỏa thuận

  Lượt xem : 293

  Bán Nhà Số 16/45 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 72 m²

  Giá : 3 tỷ 800 Thỏa thuận

  Lượt xem : 293

  Bán Nhà Số 8B/90/46 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

  DTMB : 40.8 m²

  Giá : 1 tỷ 750 Thỏa thuận

  Lượt xem : 289

  Bán Nhà Số 1/8/402 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá : 1 tỷ 550 Thỏa thuận

  Lượt xem : 284

  Bán Nhà Mặt Đường Số 336 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 35 m²

  Giá : 2 tỷ 300 Thỏa thuận

  Lượt xem : 284

  Bán Nhà Số 21 Lô 3 Khu PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng

  DTMB : 79 m²

  Giá : 2 tỷ 100 Thỏa thuận

  Lượt xem : 282

  Bán Nhà Số 3/3/69 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 45 m²

  Giá : 1 tỷ 700 Thỏa thuận

  Lượt xem : 269

  Bán Nhà Số 24/458 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 83 m²

  Giá : 3 tỷ 400 Thỏa thuận

  Lượt xem : 267

  Bán Nhà Mặt Đường Số 104 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 222 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 250

  Cho Thuê Nhà Mặt Đường Số 41 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng

  DTMB : 40 m²

  Giá :  Thỏa thuận

  Lượt xem : 246

  Bán Lô Đất Số 257 Khu TĐC Đằng Lâm 2, Hải An, Hải Phòng

  DTMB : 77.4 m²

  Giá : 34,5 triệu/m2 Thỏa thuận

  Lượt xem : 238

  FACEBOOK
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây